Thanh toán tiền cọc nọi trú

Thanh toán theo từng sinh viên nội trú